ЗВІТ

директора комунального закладу

«Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4»

про діяльність закладу за 2017/2018 навчальний рік

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Під моїм керівництвом школа зорієнтована на підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу, всебічний розвиток особистості, здатної до ефективної соціалізації та творчої самореалізації, формування зорієнтованої моделі навчально-виховного процесу, зосередження уваги на потребах дитини, турботу про її емоційне благополуччя, орієнтацію на особистість учня, докорінне поліпшення виховної роботи з дітьми на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини.

За моєї ініціативи були впроваджені сучасні інноваційні форми організації навчально-виховного процесу, збережені й удосконалені шкільні традиції, було започатковано ряд загальношкільних заходів.

Управління навчальним закладом.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Навчально-виховний процес у школі відбувається в одну зміну.

У 2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньо шкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньо шкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Загальні відомості про заклад

Волноваська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4 підпорядкована Волноваській районній раді Донецької області. Будівля школи здана в експлуатацію 01 вересня 1971 року з проектною потужністю 240 посадкових місць.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 №344/2013 « Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641, Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №115, інших законодавчих та нормативних документів.

Сьогодні, говорячи про спрямованість освіти на приведення її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, ми бачимо ряд проблем, які потребують термінового вирішення як на місцевому, так і на державному рівні.

Зусилля педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво – необхідних орієнтацій, збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців, формування у учнів бажання і уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього світу.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення в мікрорайоні школи. Завдяки цьому збереглась мережа класів.

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У школі створена, батьківський комітет, профспілковий комітет, які постійно діють.

Щорічно розділяють функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.

Розроблені і діють Правила для учнів.

Аналіз структури і мережі школи, збереження контингенту.

Педагогічним колективом навчального закладу проведена робота щодо збереження й розвитку мережі класів. На початку 2018 – 2019 н. р. було відкрито 11 класів, з них 1 - 4-х – 4 класи (українська мова навчання (1-3клас), російська мова навчання (4 кл.), 5 - 9-х – 5 класів (українська мова навчання (5,8, 9 кл.), російська мова навчання (6,7 кл.), 10 - 11-х – 2 класи (українська мова навчання).

Станом на 05.09.2018 р. кількість учнів становила 139 осіб, що складає 58% від проектної потужності. Середня наповнюваність класів складає 13 осіб. Протягом року із навчального закладу вибуло 14 осіб: у межах міста – 8, у межах району – 1, за межі області – 1, в межах області – 4, за межі країни – 0, випущено з 11 класу – 11, вибуло з 10 класу – 7, продовжують навчання в 10 класі – 6, прибуло – 14 осіб, в межах міста – 4, в межах району – 4, в межах області – 3, з іншої області – 3, з іншої країни – 0.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2017/2018 навчальному році були:

§ організація обліку дітей та підлітків шкільного віку;

§ спільна робота з ДЗО № 3;

§ контроль за відвідування учнями навчальних занять.

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини, і пов'язана з переїздами.

Кадрове забезпечення

У 2018 році в навчальному закладі працювало 17 педагогічних працівників відповідно до штатного розпису. 13 вчителів (77 %) від загальної кількості педагогічних працівників) мають повну вищу освіту, 1 вчитель (6%) – молодший спеціаліст, 3 вчителі ( 18%) мають освіту «бакалавр», 2 вчителя (12 %) – отримують вищу освіту (Бердянський державний педагогічний університет).

Увесь педагогічний колектив має високий освітньо-кваліфікаційний рівень. Так, у 2018 році розподіл за кваліфікаційними категоріями був таким:

- «спеціаліст вищої категорії» - 1 вчитель - 6,%

- «спеціаліст І категорії» - 6 вчителів - 35,5%

- «спеціаліст ІІ категорії» - 2 вчителя - 11,5%

- «спеціаліст» - 8 вчителів - 47%

2 вчителі мають педагогічне звання «старший учитель».

Склад педагогічних працівників за статтю:

- жінок-педагогів – 16 – 94 %;

- чоловіків-педагогів – 1–6%

Склад педагогічних працівників за віком:

- до 30 років - 2 особи - 12 %

- від 31 до 40 років - 7 осіб - 41 %

- від 41 до 50 років - 6 осіб - 35%

- від 51 до 60 років - 1 особа - 6 %

- понад 60 років - 1особи - 6 %

Середній вік учителів – 41 рік

Кількість педагогів пенсійного віку 1 особа.

Склад педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:

- до 3 років - 3 особи - 18 %

- від 3 до 10 років - 2 особи - 12 %

- від 10 до 20 років - 5 осіб - 29 %

- 20 і більше років - 7 осіб - 41 %

Робота методичних об'єднань

У 2018 році було організовано ефективну роботу методичних об´єднань учителів-предметників та класних керівників, які працюють за єдиною методичною проблемою «Забезпечення рівнодоступної і якісної освіти з метою формуванння життєво-компетентної особистості засобами інтерактивних інноваційних проектних технологій».

Змістом роботи ШМО стала аналітична, організаційна, діагностична, пошукова, науково-практична та інформаційна діяльність. Було затверджено плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених учителів.

Завдяки роботі ШМО удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів. Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та концепції розвитку навчального закладу. Кожне ШМО проводило засідання по окремому плану.

На запланованних засіданнях ШМО обговорювали такі організаційні питання:

- Групова підготовка учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіад;

- Особливості викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в умовах реалізації положень Концепції Нової української школи;

- Забезпечення наступності та ефективності викладання природничих дисциплін між початковою та середньою ланкою;

- Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики;

- Обговорення програм, вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи;

- Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти. Мовно-літературна освятня галузь « Щоденні 5»

Також на цих засіданнях обговорювали науково-методичні питання.

Упродовж 2018 року проведено предметні тижні, матеріали яких подано у формі звітів. На основі предметних тижнів було укомплектовано виставковий матеріал. Також були організовані методичні оперативні засідання для ознайомлення вчителів з нормативно-правовими документами, організація роботи в умовах НУШ, результативність ЗНО-2018, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, переодичними виданнями тощо. Кожний керівник ШМО, проаналізувавши діяльність учителів-предметників, визначив такі пріоритетні напрями в методичній роботі на наступний навчальний рік:

- Активне використання новітніх педагогічних технологій у навчальний процес;

- Розвиток життєвих компетентностей учнів;

- Впроваджувати інтегроване навчання з використанням інноваційних методів та прийомів роботи;

- Підвищувати результативність навчання шляхом використання інтерактивних технологій;

- Підняття загальної освідченності учнів: набуття ними базових знань, необхідних для повноцінної інтергації в суспільство на різних рівнях;

- Сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти

Курсова підготовка та атестація педагогічних працівників здійснювалася згідно з перспективним планом.

У 2018 році у педагогічному колективі продовжили педагогічну діяльність 4 молодих спеціалісти під наставництвом досвідчених учителів-предметників. Адміністрація школи відвідувала уроки та позакласні заходи у молодих спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці до уроків.

Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювали згідно з перспективним планом. Результати стану викладання навчальних предметів вивчали на педрадах, докладно проаналізували та оформили у вигляді довідок.

У своїй роботі ШМО звертали увагу на формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів.

Аналіз звітів керівників ШМО засвідчив, що роботу в них здійснювали згідно з річним планом. Усі засідання ШМО було проведено своєчасно, протягом року розглянули всі необхідні матеріали згідно протоколів засідань.

Навчальні досягнення учнів

Головним чинником навчально-виховної діяльності кожного закладу освіти є всебічний розвиток дитини, здатної самостійно мислити й творчо діяти, застосовувати набуті знання і вміння в різних ситуаціях, розвиток її здатності до навчання. Основним показником навченості дитини виступають результати її показників щодо опрацювання та засвоєння сучасних державних програм і стандартів навчання.

За підсумками аналізу навчальних досягнень учнів за 2017 – 2018 навчальний рік з високим і достатнім рівнями навчальних досягнень закінчив навчальний рік 63 учні, що становить 42 % із загальної кількості учнів.

Середній рівень знань мали 64 учнів (42%), початковий – 4(3%) учнів. Отже, найбільше учнів мали середній рівень навчальних досягнень. Найкраща якість знань спостерігалася в учнів 2 класу (58%), 5 класу (58%), 6 класу (72%), 10 класу (55%).

Моніторинг динаміки навчальних досягнень учнів з 2014 по 2018 рік дав змогу з'ясувати, що рівень навчальних досягнень учнів залишається стабільним. Знизилася кількість учнів, які мали початковий рівень досягнень.

Моніторинг результатів складання учнями державної підсумкової атестації в 4, 9, 11 класах дав змогу виявити:

- підтвердження учнями під час проходження ДПА оцінок, виставлених учителями - предметниками за рік;

- визначити кількість учнів, які понизили чи підвищили оцінку з певних предметів.

Порівнюючи результати ДПА в 4 класі за 2017 - 2018 н. р. з річним оцінюванням, з'ясували, що із української мови 3 учні підтвердили результати річного оцінювання, 2 учні підвищили, а 10 учнів знизили; що із математики 9 учнів підтвердили результати річного оцінювання, 4 учні підвищили результати річного оцінювання, а 2 учні знизили.

Порівнюючи результати ДПА в 9 класі за 2017 - 2018 н. р. з річним оцінюванням, з'ясували, що із української мови 5 учнів підтвердили результати річного оцінювання, 5 учні підвищили, а 8 учнів знизили; що із математики 10 учнів підтвердили результати річного оцінювання, 3 учні підвищили результати річного оцінювання, а 5 учнів знизили; що із російської мови 11 учнів підтвердили результати річного оцінювання, підвищили 5 учні, а 2 учні знизили.

Порівнюючи результати ЗНО в 11 класі за 2017 - 2018 н. р. з річним оцінюванням, з'ясували, що із української мови 1 учень підтвердив результати річного оцінювання, 1 учень підвищив, а 9 учні знизили; із історії України з 9 учнів, які здавали, 3 учні підтвердили, 6 учнів – знизили, математику здавали 2 учні, які знизили результати річного оцінювання.

Інформація, отримана під час проходження ДПА, дає змогу спланувати можливі шляхи підвищення рівня навчальних досягнень учнів та ліквідувати недоліки в навчально-виховному процесі.

Контроль за об’єктивністю оцінювання претендентів на нагородження здійснюється адміністрацією закладу протягом навчального року систематично через співбесіди з класними керівниками, вчителями-предметниками, батьками учнів, відвідування уроків, перевірку зошитів для контрольних, лабораторних, практичних робіт, перевірку класних журналів.

Показник 2013 – 2014 н.р. 2014 – 2015 н.р. 2015 – 2016 н.р. 2016 – 2017н.р. 2017- 2018 н.р.
Кількість нагороджених 2 1 - - -
З них: Золотими медалями - - - - -
Срібними медалями - 1 - - -
свідоцтвами з відзнакою 2 - - - -
похвальними листами 15 13 3 6 5
похвальними грамотами 2 - - - -

У цілому середній бал по закладу суттєво не змінюється протягом 3 років.

Аналізуючи результати рівня навчальних досягнень учнів, підсумкових контрольних робіт, з'ясували, що з 2014 по 2018 роки зменшилася кількість учнів з високим рівнем навчальних до­сягнень. Зіставивши рівні навчальних досягнень класів протягом 2014 - 2018 років, склали рейтинг кращих учнів класу та школи. Після цього педагогічні працівники провели опитування і визначили навчальні предмети, які є найскладнішими та найлег­шими для сприймання учнями, зробили відповідні висновки.

За результатами другого (районного) етапу учнів­ських олімпіад спостерігаємо, що кількість учнів, які беруть участь в даному етапі предметних олімпіад знижується, але кількість призових місць збільшується.

Участь учнів у ІІ етапі предметних олімпіад

2014 – 2015 н.р. 2015 – 2016 н.р. 2016 – 2017 н.р. 2017 – 2018 н.р. 2018 – 2019 н.р.
Кількість учнів 7 - 11 класів 51 63 54 58
Кількість учасників районного етапу 23 25 22 18 16
Зайняті призові місця 2 2 0 1 (конкурс ім. П. Яцика) 2

Результати участі учнів ЗНЗ у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах з базових дисциплін

В рамках програми розвитку обдарованих дітей «Діти – майбутнє України» (2018-2023 роки), затвердженими рішеннями педради складено перспективний план роботи з обдарованими дітьми та робочий план на 2018-2019 н. р. Програмою передбачено розви­ток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Наказом директора школи закріплені відповідальні особи за роботу з обдарованими дітьми, педагоги – наставники, складено банк обдарованих дітей.

У школі розроблена програма підтримки обдарованих дітей, положення «Про банк даних обдарованих дітей та педагогів, які з ними працюють». До шкільного банку обдарованих дітей занесені учні за такими напрямками: інтелектуальний (25), художньо-естетичний (13), психомоторний (16), практично-перетворювальний(3),комунікативно-організаторський (4).

До районного - інтелектуальний (4), художньо-естетичний (9), психомоторний (0), практично-перетворювальний(1),комунікативно-організаторський (0).

У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у 2018 році спільно з вчителем-наставником підготували яскраву презентацію, захист своєї наукової роботи, яка відображала роль базових дисциплін у науково-дослідницькій роботі. Лауреатом І етапу стала учениця 9 класу Бабенко Ганна (керівник Міхєєва О.В), Варава Анастасія (керівник Ревякіна О.І.).

Традиційною лишається участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка тощо.

У 2018-2019 році в шкільному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика взяли участь 30 учнів 3-11 класів школи: 3 клас – 6 учнів, 4 клас – 3 учні, 5 клас – 5 учнів, 6 клас – 2 учні, 7 клас – 3 учні, 8 клас –3учні, 9 клас – 4 учні, 10 клас – 2 учні, 11 клас – 2 учні. 4 учні школи брали участь в районному турі.

19 учнів 5-11 класів стали учасниками І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у районному етапі прийняло участь – 4 учні.

З метою популяризації української мови, виявлення та підтримки творчого потенціалу підростаючого покоління, підвищення інтересу школярів до вивчення художніх творів, зацікавлення літературою та культурою, загальнолюдськими й національними духовними цінностями, в районі проведено низку конкурсів.

Традиційним є проведення конкурсу читців, юних акторів та художників присвячений творчості Т.Г. Шевченка. У районному марафоні «Шевченківська весна» у номінації «Декламація» учень 11 класу Волков Роман посів ІІІ місце.

Він показав високий рівень виразності читання, вміння донести до слухачів задум автора, передати словом, мімікою і жестами відповідний настрій виконуваного твору.

Результативнимстав і ІІ етап марафону «Шевченківська весна» у номінації «Авторський малюнок»: учениця 7 класу Васильченко Анна посіла ІІ місце, учениця 9 класу Єршова Таїсія – ІІ місце.

Медичне обслуговування у школі

Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я підростаючого покоління в Волноваській ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 є пріоритетним напрямком для педагогів школи. Колективом школи проводиться послідовна робота, яка направлена на збереження та зміцнення здоров’я школярів під час навчально-виховного процесу. У закладах освіти функціонують програми «Здоров’я». Розроблені заходи направлені на пропаганду здорового способу життя і профілактику захворювань.

У школі навчається 145 дітей. Стосовно медичного забезпечення закладу передбачено 1 ставка медичної сестри.

Медична сестра школи здійснює:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінку їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та проти епідеміологічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я школярів під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу в школі.

На постійному контролі адміністрації школи питання проходження медичних оглядів школярів, проведення профілактичних щеплень. На початок навчального року в школі здійснюється аналіз основних показників здоров’я школярів, формуються банки даних дітей диспансерної групи, оформляються листки здоров’я.

100 % учнів школи пройшли обов’язкові медичні огляди. Щорічно поглиблений медичний огляд проходять діти диспансерної групи та 3 дітей позбавлених батьківського піклування. Дані про проведені огляди та виявлену патологію доведені до відома батьків та класних керівників та за результатами медичних оглядів дається оцінка психофізичного розвитку дитини, визначається медична група для занять фізичною культурою, формуються групи здоров`я.

За результатами медичного огляду здійснюється розподіл на групи для занять фізичною культурою:

Всього учнів пройшли медогляд розподіл на групи кількість дітей на Д/обліку
основна група підготовча група спеціальна група звільнені
137 137 129 4 4 0 105

Питання про результати медичного огляду учнів шкіл розглядаються на нарадах при директорі, виноситься на розгляд педагогічної ради школи, загальношкільні, класні батьківські збори.

Згідно з «Положенням про фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи» система занять школярів фізичною культурою і спортом включає такі пов’язані між собою форми:

- уроки фізичної культури; - фізкультурно-оздоровчі заходи протягом шкільного дня ( фізкультурні хвилинки під час уроків, ігри й фізичні вправи на перервах і в режимі подовженого дня); - позакласна спортивно-масова робота (заняття в спортивних секціях, спортивні змагання); - позашкільна спортивно-масова робота та фізкультурно-оздоровчі заходи за місцем проживання учнів (заняття в дитячо-юнацьких спортивних школах, туристичних гуртках) тощо.

Школою проводиться спільна робота з медичними установами, яка направлена на зміцнення здоров’я школярів, дотримання санітарно-гігієнічних умов навчально-виховного процесу, проведення в школі роботи щодо профілактики різних захворювань. Для учнів усіх вікових категорій, традиційно проходять Місячники та тижні збереження здоров’я та формування здорового способу життя, практикується проведення уроків «Здоров’я», інформаційних днів, тижнів. Учні школи є учасниками цілого ряду заходів профілактичного змісту про ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит, проблеми ранніх статевих стосунків, шляхи передачі вірусу, взаємозв’язок ризикової поведінки і можливості зараження тощо.

У школі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед учнів та батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню захворюваності та ефективності вакцинації. Поряд з тим, в організації роботи щодо забезпечення медичного обслуговування учнів шкіл міста, здійсненні заходів щодо збереження їх здоров’я є і ряд проблем. На сьогодні є проблемним питання виконання п.8.3. Державних санітарних правил і норм щодо забезпечення шкільними меблями відповідно до зросту учнів.

Також при організації роботи з медичного обслуговування учнів у 2018/2019 навчальному році необхідно звернути більше уваги на:

· медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, особливо на дітей з вадами в здоров’ї;

· виділяти більше коштів на покращення матеріальної бази медичного кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів.

Соціальний захист учнів

Щорічно, у вересні - жовтні місяці, у школі проводиться огляд умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення, працевлаштування дітей пільгових категорій. Надання консультацій, методичної допомоги батькам та особам, які їх заміщують, попередження правопорушень, дитячої бездоглядності, безпритульності, негативних проявів в дитячому середовищі, протягом звітного періоду працівниками психологічної служби проведено лекції та індивідуальні бесіди для дітей.

Під час проведення громадського огляду адміністрацією і педагогами школи, громадськими інспекторами з охорони прав дитинства відвідані сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, складені акти обстеження житлово-побутових умов, вивчені проблеми виховання дітей, які потребують стороннього втручання, дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

За статистичними даними класних керівників складено соціальний паспорт школи. У школі навчаються і виховуються: 3 дитини, які залишились без батьківського піклування.

У школі створено банк даних персоніфікованого обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів. Наявні документи, які підтверджують статус дитини-сироти, дитини, яка позбавлена батьківського піклування, дитини-інваліда.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» безоплатні обіди надаються 4 дітям, які позбавлені батьківського піклування, та 1 дитині з малозабезпеченої родини. Організація харчування і контроль за харчуванням дітей покладені на керівника школи. Розмір коштів на харчування зазначеної категорії учнів становить 25 гривень на 1 учня.

Усі учні забезпечені безкоштовними підручниками, діти, позбавлені батьківського піклування забезпечені Єдиними квитками, який дає право на безоплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безоплатний проїзд у громадському транспорті.

Щомісячно діти, позбавлені батьківського піклування отримують соціальну допомогу, у розмірі відповідно до віку.

Двічі на рік діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою проходять поглиблений медичний огляд.

У 2018 році за весь літній період були оздоровлені діти пільгової категорії: 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина-інвалід, 18 дітей з багатодітних родин, 5 дітей диспансерного обліку, 10 обдарованих й талановитих дітей.

Органи учнівського самоврядування провели попереджувальну роботу щодо запобігання насильства над дітьми.

Проаналізовано охоплення учнів корисним дозвіллям, зроблено аналіз позакласної та позашкільної зайнятості дітей різних категорій.

Щорічно в школі проводиться рейд «Урок». Під час проведення рейду обстежуються неблагополучні сім’ї, проводиться чергова звірка та облік дітей шкільного віку по мікрорайону школи, вживаються заходи щодо встановлення місця перебування учнів, які вчасно не приступили до занять.

У школі створюються умови для забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей. На виконання постанови Кабінету Міністрів України №226 від 05.04.1994р. діти, які залишилися без батьківського піклування, забезпечені єдиними квитками, шкільною і спортивною формою, підручниками. Двічі на рік діти-сироти і діти, які позбавлені батьківського піклування, пройшли поглиблений медичний огляд.

Кожного року для дітей різних соціально-неспроможних категорій проводяться районні конкурси і фестивалі: «Дерзайте, ви талановиті!», «Повір у себе», «Ми все можемо». У заходах беруть участь діти-інваліди, діти, які залишилися без батьківського піклування, діти з неповних, багатодітних, малозабезпечених, неблагонадійних сімей. У листопаді 2018 року 3 дитини перемогли у районних конкурсах.

На підставі наказів відділу освіти в школі був проведений благодійний місячник «Створи добро». Також пройшли виховні години «Друг потребує допомоги», трудові рейди по прибиранню міста та території школи.

З боку адміністрації школи ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. У навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з навчально - виховної роботи, класними керівниками, розглядаються на нарадах при директорі, періодично на педрадах, радах профілактики. Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин.

Організація харчування

Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених родин) у школі на період 2017 року розроблена відповідно до ст. 22 Закону України «Про освіту», ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 року №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 року № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням, зменшенням кількості захворювання дітей, підвищення їх розумової та фізичної активності.

Школа має власну їдальню, санітарно-гігієнічний стан якої задовільний. Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Харчоблоки забезпечені дезінфікуючими, миючими засобами відповідно до санітарних вимог. Пункт харчування забезпечений централізованою подачею холодної води.

Для організації харчування у школі передбачено штатним розписом 1 штатну одиницю кухаря та 1 одиницю помічника кухаря. Працівники харчоблоків знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). Працівники харчоблоків дотримуються режиму харчування, технологічного процесу обробки продуктів (заготівля, зберігання сухих продуктів), вимог утримання приміщення для первинної обробки овочів. Щоденно відбираються добові проби страв, які зберігаються у спеціальній тарі в холодильнику. На підставі примірних двотижневих меню складаються щоденні меню-розкладки.

Питний режим в школах виконується за рахунок споживання кип’яченої води, очищеної води. У їдальнях обладнані куточки питного режиму з табличками «Чисті склянки», «Брудні склянки», чайника з кип’яченою водою.

Станом на 01.12.2018 охоплені всіма видами харчування 145 учень (100 %). Гарячим харчуванням (сніданки-обіди) учнів 1-4 класів - 67 (100%), учнів 5-9 класів – 64 (100%), учнів 10-11 класів – 14 (83%). Безкоштовне харчування організоване для дітей, позбавлених батьківського піклування – 25 грн. (бюджетні кошти) та для учнів 1-4 класів – 16 грн. (бюджетні кошти). У цілому буфетною продукцією охоплено 145 учень (100 %).

За кожним класом молодшої школи у їдальні закріплені столи. Готові страви видаються кожному класу окремо, відповідно до графіка приймання гарячого харчування, зат­вердженого директором школи.

У їдальні проведено косметичний ремонт, частково замінено технологічне обладнання. За кошти бюджету в 2017 році було придбано посуд, холодильник, водонагрівач.

Продукти харчування та продовольча сировина надходять до школи завчасно, із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (сертифікати відповідності).

Питання організації харчування учнів знаходиться на постійному контролі адміністрації школи. Але є декілька питань, які були невирішені за 2017 – 2018 навчальний рік:

· харчоблок школи потребує кардинальної реконструкції;

· невирішені питання з постачанням гарячої води для миття посуду.

Відпочинок та оздоровлення учнів

Згідно постанови Кабінету Міністрів від 19.04.96 №226, Закону України «Про оздоровлення дітей» та Положення про відділ освіти, з метою створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми навчально-виховний заклад повинен створювати умови для якісного оздоровлення дітей та учнівської молоді.

Педагогічним колективом школи проведена робота щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідних заходів для створення умов повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей з використанням бази навчальних закладів.

Влітку 2018 року різними формами відпочинку та оздоровлення охоплено 137 учень школи. За весь літній період оздоровилося дітей пільгової категорії: 3 дітей, позбавлених батьківського піклування,1 дитина - сирота, 1 дитина - інвалід,, 7 дітей напівсиріт, 18 дітей з багатодітних родин, 5 дітей диспансерного обліку, 10 обдарованих й талановитих дітей.

Протягом роботи пришкільного майданчика (40 учнів) працівниками організовано було активне, цікаве дозвілля дітей. Велика увага приділялась відпочинку дітей пільгових категорій. Проводилися безліч конкурсів, змагань, цікавих вікторин, спортивних свят, екскурсій, ігор на свіжому повітрі. Були проведені одноденні екскурсії до закладів та підприємств району з метою ознайомлення з їх роботою та виробництвом.

Виховна робота в школі

У Волноваській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 пріоритетним напрямком є національно-патріотичне виховання, яке передбачає формування патріотичних почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадянського обов’язку, готовності відстоювати державні інтереси Батьківщини. У своїй роботі класні керівники та класоводи керуються принципами Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді, що затверджена наказом МОН від 16.06.2015 року № 641 та програмою національно – патріотичного виховання дітей та молоді в Донецькій області на 2016 – 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови обл. держадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 12.07.2016 року № 579.

Важливе місце у патріотичному вихованні займає участь учнів у масових заходах патріотичного змісту. Найбільш поширені масові заходи щодо патріотичного виховання учнів – це відзначення державних та релігійних свят, знаменних подій у житті школи, міста, проведення читацьких конференцій, тематичних вечорів, вечорів запитань та відповідей, тижнів з різних навчальних предметів, зустрічей з видатними людьми, конкурсів, олімпіад, фестивалів, виставок, участь школярів в організації загальнодержавних свят.

Учні Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 брали участь в Всеукраїнських конкурсах «Геліантус» (4 дипломи, 14 грамот), «Соняшник» (3- всеукраїнський рівень, 3 – регіональний рівень, 26 – переможці на шкільному рівні) , «Бобер» (10 – добрий результат, 7 відмінний результат), «Кенгуру» (3 – відмінний результат, 9 – добрий результат, 5 – учасники), «Колосок весняний» ( 21 учасник – золоті та срібні сертифікати).

Активно проходили виставки у бібліотеці: «Ви сотнею пішли у небо…», «Слово рідне..», «Ми з книжкою друзі», «Різдво, колядки», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «До дня Соборності України», «Бій під Крутами», «Світова велич Кобзаря».

Події, що відбуваються в Україні, беззаперечно засвідчують – найгостріше постає сьогодні питання, пов’язане з вихованням патріотизму та формуванням національної свідомості молодого покоління. Тому в школі цьому питанню відводиться великий обсяг часу. Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

У школі розроблено й затверджено програму національно-патріотичного виховання учнів на 2018 рік, сплановано систему заходів з національно-патріотичного виховання дітей, згідно з якими організовано роботу вчительських і учнівських колективів.

Чільне місце в приміщенні школи займає обладнаний куточок державної символіки. У системі позакласної виховної роботи зі школярами передбачено заходи з використанням державної символіки, розкриттям її змісту, історії виникнення та сучасного тлумачення.

 Педагогічний колектив прагне, щоб у школі панував національний дух. Для досягнення цієї мети в учнів виховують шанобливе ставлення до державної символіки, національних традицій. Тому традиційно кожного понеділка лінійку учні та учителі школи розпочинають з виконання Державного гімну.

Традиційним є проведення урочистої лінійки під назвою «Наші символи живуть в наших серцях».

У січні пройшов відеоурок: перегляд фільму «Пам’яті Героїв Крут», для учнів 5-11 класів з подальшим обговоренням.

19 лютого 2018 року проведений виховний захід для учнів 5-11 класів «Герої не вмирають», присвячений вшануванню подвигу героїв Небесної Сотні - людей, які віддали свої життя за свободу під час Революції Гідності. Захід розпочався виконанням Державного Гімну України та хвилиною мовчання. Учні запалили свічку, вшановуючи пам’ять загиблих героїв Небесної Сотні.

 Патріотичне виховання школярів у школі органічно поєднується з усією навчально-виховною роботою, важливим завданням якої є правдиве й глибоке розкриття героїчного минулого нашої держави, виховання учнівської молоді на бойових традиціях старшого покоління й підготовка її до захисту своєї Батьківщини. Важливим напрямком роботи з патріотичного виховання є залучення учнів до волонтерської благодійної діяльності по наданню посильної допомоги військовим. 

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, сприяння зміцненню патріотичного духу у суспільстві, згідно Указу Президента до Дня захисника України проведено низку заходів: урочистий концерт „Цієї Слави козацької – повік не забудем!”, Всеукраїнська акція „Напиши лист захиснику України”, спортивні змагання. У школі та під час святкового концерту для військових «День захисника України» працювала традиційна виставка «Наші квіти захисникам України». В шкільній бібліотеці була облаштована книжкові виставки для учнів та педагогів школи «Пам’яті Героїв Небесної сотні». Учні школи брали участь в акції в пам’ять загиблих Героїв на майдані «Запали свічку». Для юнаків школи були проведені змагання сили та мужності. Учні школи взяли участь у Всеукраїнській акції «Лист солдату», «Подарунок бійцю до Дня Миколая», зустрічі з військовослужбовцями.

До Міжнародного Дня Миру учні виготовляли обереги і поробки для воїнів Збройних Сил України, вітали з Днем миру ветеранів, воїнів АТО.

В класах пройшли виховні години, присвячені Дню Соборності: «Возз’єднались в ті далекі роки наші предки на віки», круглий стіл «Соборність України: від ідеї до сьогодення», «День Соборності та свободи України», «Акт злуки – великий історичний крок в житті українського народу», «Україна - єдина країна», флешмоб "Тризуб це Україна/Trident is Ukraine".

З метою утвердження у дітей та молоді почуття патріотизму та гордості за свою Вітчизну в школі відбувся флешмоб до Дня Державного прапору України та до річниці Незалежності України. До Дня Державного прапору України оновлені інформаційні куточки. Найважливішим пріоритетом національно – патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, його традицій, Батьківщини, держави, нації. Тому учні нашої школи постійно беруть участь у конкурсі декоративно – прикладної творчості «Знай і люби свій край», у Всеукраїнському конкурсі «Мій рідний край – моя земля», фотоконкурсі «Краса моєї Батьківщини» і конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україно».

В школі проведено виховні години та заходи з національно – патріотичного виховання: «Моя країна - Україна», «На варті Захисники Вітчизни» (1 клас); «З Україною в серці» (2 клас); «Україні нині слава і повік» (8 клас); «Покрова – свято козацьке»(4 клас); «Об’єднаймося ж, брати мої!» (9 клас); «Ми діти твої, Україно», «Відомі українці нашої Батьківщини» (7 класи); «Я – громадянин України», «Конституція України – логічне продовження розвитку українського демократичного державотворення»(11 клас); «Стою струнко й урочисто, коли звучить гімн моєї держави» (6 клас); «Права людини в Конституції України» (5 клас); «Традиції святкування Різдва в Україні», «Хай квітне щаслива моя Україна!» (3 клас).

Протягом 2018 року проведено цикл Уроків мужності для учнів 5-9 класів, мотивом яких стала тема єдності народу України та цілісності її території, любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників. Зустріч із бійцями АТО «Дякуємо за мужність!» до Дня Збройних Сил України не залишила байдужими учнів школи.

До 100-річчя Української революції проведено урок історичної пам’яті «На порозі нової України», віртуальна екскурсія до музеїв, місць пам’яті, пов’язаних із подіями Української національної революції 1917-1921 років, виховна година до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки.

Урок історичної пам’яті «Ціна свободи», Виховна година «Великий терор» проведено у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій. Урок історичної пам’яті «100 років з дня проголошення Української Народної Республіки III Універсалом Української Центральної Ради».

Активно проводиться екологічна робота. Учні школи прийняли участь вх акціях «День натураліста», «День благоустрою на пришкільній ділянці». Проведено захід до Всесвітнього дня тварин «У світі тварин», вікторина «У світі природи», акція «Годівничка», захід «Допоможемо зимуючим птахам», свято « Прийди, весно, з радістю!», «День зустрічі птахів», акції «Проліска», агітаційна робота «Знайомтесь – первоцвіти», акції «Парад квітів біля школи», проведено трудові роботи до Дня довкілля.

За період з січня по грудень 2018 року у школах була проведена велика кількість цікавих, краєзнавчих, інтелектуальних, масових заходів. Всі вони заохочували дітей шкільного віку любити свій рідний край, свою Батьківщину, бути гордими за непохитну державу, бути гідними її патріотами. Учні школи стали переможцями районних конкурсів та змагань, таких як «Білосніжні грані оригамі», фотоконкурс «Моя Україна», «Природа і творчість», Всеукраїнської виставки декоративно-прикладної творчості «Знай і люби свій край», районного марафону «Шевченківська весна», присвяченого дню народження Тараса Шевченка, районного конкурсу-виставки валентинок «Закохані серця», районному етапі ХІ Міжнародного конкурсу «Загадкове життя домашніх улюбленців» районного етапу Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва «Смарагдові витоки», районного етапу конкурсу- виставки робіт з декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Великодній дивограй», районного етапу Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю «Розстріляна молодість», районного конкурсу «HALLOWEEN ПО-УКРАЇНСЬКИ», районному етапі ХІ Міжнародного конкурсу «Загадкове життя домашніх улюбленців», районному етапі обласної виставки «Весняні барви Донеччини». Найактивнішими стали учні: Єрмоленко Анна(2 клас), Кошовий Дмитро, Кошовий Олександр(3 клас), Бабенко Поліна(5 клас), Бабенко Катерина(11клас), Бабенко Валерія(9 клас), Бабенко Тимофій(6 клас), Стефанов Рінат(7 клас), Юрченко Аліка(11клас), Цис Дар’я(2 клас), Шахматова Софія(7 клас), Васильченко Анна(8 клас), Солдатенко Вікторія(3 клас), Сичихин Міхєй(4 клас), Пирогова Дар’я(9 клас), Жульова Ганна(9 клас), Скиба Дар’я(9 клас). Загалом районних перемог близько шістдесяти.

Є перемоги шкільного колективу на обласному рівні природоохоронної акції «Стоп, сміття»ІІ місце , акції «Жовте листя» ІІІ місце.

У 2018 році ініціативна група школи(учні 9 класу) брала участь у конкурсі малих грантів від народного депутата України Дмитра Лубінця з власним проектом «Актова зала? Актуально!» та отримала сертифікат на придбання матеріалів для обладнання актової зали.

Розвиваючи інтелектуальні здібності учнів, у школі проходять» розумні» ігри та конкурси. Серед них: конкурс «Я- українець і цим пишаюсь», гра «Що я знаю про Україну?», вікторина «Моя Батьківщина – Україна» та інші.

Традиційними у школі є заходи до Дня української писемності та мови, вітальні, присвячені творчості видатних українських письменників, шкільні виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Конкурс читців «Ми – українці», диспут «Слова... В вас мудрість вічна і любов жива», День української писемності та мови. Написання єдиного всеукраїнського диктанту. Літературна вітальня «Мово рідна, звучи в нашім домі». Години спілкування «Мово моя, ти чарівна зірниця!», «Любіть Україну і мову її солов'їну», Виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва «Україна, моя Україна, я для тебе на світі живу… ».

19 травня 2018 року відзначався Всеукраїнський День вишиванки. За ці роки це свято стало по-справжньому загальноукраїнським. В цей день усі бажаючі вбираються у національні сорочки. Розповіді про історію «Сонячно душі від вишиванки» виникнення української вишивки, значення кожного кольору нитки викликаю зацікавленість у дітей. Але найбільш вражаючою частиною цього свята став флешмоб.

З великим задоволенням учні готують й проводять такі свята, як «День зустрічі птахів», «Андріївські вечорниці», «Свято Миколая», «Масляна», «Великодній дивограй», святковий концерт «Ми пам’ятаємо», «День вчителя» та ін. Вчителі школи постійно організовували творчі майстерні «Український оберіг», «Лялька-мотанка», «Наслідуючи українські традицій», «Дитячий фольклор», «Виготовлення Різдвяної зірки».

Працюючи системно згідно плану над поставленою проблемою, ми очікуємо таких результатів:

· утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді, поглиблення процесу формування основ гуманістичного світогляду; пріоритетності високих моральних, культурних, національних та загальнолюдських цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства;

· дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, готовність до захисту Батьківщини, пошана до історичної пам'яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій, збереження та зміцнення власного здоров'я;

· підвищення зацікавленості молоді щодо служби у Збройних силах України, її готовності до захисту України, збереження та шанування національної пам'яті.

Серед реальних шляхів покращення рівня патріотичного виховання в школах передбачено такі рекомендації на наступний рік:

1) розширення напрямів співробітництва школи із громадськими організаціями з питань патріотичного виховання дітей , зміцнення зв’язків із військовими частинами;

2) продовження виховання молоді на кращих традиціях та історії українського народу;

3) створення інформаційний простір через передбачення в стінних газетах постійно діючої рубрики, присвяченої проблемам патріотизму та рубрики «Патріотичне виховання юного покоління»;

4) оновлення куточків бойової слави;

5) активного залучення батьківського комітету до виховного процесу й пропагування ідеї єдності України серед батьків.

Організаційно-практичні заходи щодо розвитку

фізичної культури і спорту

Організація і зміст фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах району регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України, навчальними програмами з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Розвиток масової фізичної культури і спорту в загальноосвітніх закладах освіти району спрямований, насамперед, на зміцнення здоров’я учнів, фізичний розвиток і рухову активність. Необхідно за рахунок максимального використання різноманітних форм і методів роботи охопити систематичними заняттями фізичною культурою і спортом якомога більшу кількість учнів. Одним із діючих засобів зміцнення здоров’я учнів, поліпшення їхнього фізичного розвитку є проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школи, організація та проведення загальношкільних фізкультурно-масових і спортивних заходів.

Чинними програмами з фізичної культури передбачаються таке тижневе навантаження:

- 1- 4 класи – 3 години на тиждень;

- 5 - 9 класи – 3 години на тиждень;

- 10 - 11 класи – 2 години на тиждень;

У березні-квітні кожного поточного року в школі проходять заходи з підготовки спортивних споруд та експлуатації фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд у весняно-літній період:

· технічне обстеження спортивного інвентарю і обладнання;

· трудові акції з прибирання прилеглої території;

· пофарбування майданчиків, завезення піску;

· поновлені куточки з техніки безпеки в спортивних залах з розміщенням інструкцій з ТБ за всіма видами спорту.

Продовжена робота по збереженню матеріально-технічної бази, її модернізації, утримання у належному технічному стані, обладнання інвентарем для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

Спортивна-масова робота в школі невід’ємно пов’язана з організацією та проведенням спортивно-масових заходів в позаурочний час. Найпоширенішими і масовими формами позакласної роботи з учнями в є «Дні здоров’я» (1-11 кл.), «Веселі старти» (3-4 кл., 5-6 кл.), «Тижні фізичної культури та спорту» (1-11кл.), проведення Єдиного олімпійського уроку (1-11кл.), спортивні змагання.

З метою пропаганди здорового способу життя, розвитку олімпійського руху України та залучення учнів до занять фізичної культури традиційно в загальноосвітніх закладах району у вересні проходить Олімпійський тиждень та Олімпійський урок. Відділом освіти Волноваської РДА надаються методичні рекомендації, щодо проведення Олімпійського тижня, Олімпійського уроку. У шкільній бібліотеці проходять виставки літератури «На олімпійській хвилі», створюються куточки які розповідають про історію олімпійського руху, видатних олімпійців.

Учні брали участь в у військово-патріотичній грі «Сокіл».

У школі постійно ведеться пропагандистська робота з питань фізичної культури та спорту. Завдяки дням здоров’я, спортивним святам та розвагам, змаганням, акціям тощо діти, які не охоплені заняттям в спортивних гуртках та секціях, виявляють зацікавленість та інтерес до фізичної культури та спорту.

Безпека життєдіяльності учнів

Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та побуті, поліпшення умов безпечного навчання учнів та вихованців під час навчально-виховного процесу в школі, попередження їх травматизму та загибелі є одним з найактуальніших питань.

Відповідно до вимог законодавства ведеться постійна робота щодо охорони життя і здоров’я учнів, організації здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу та попередження дитячого травматизму в побуті. Так, в класах оформлені куточки з попередження дитячого травматизму, які містять змінний матеріал відповідно до тематики та часу року.

Для удосконалення існуючої системи забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та поліпшення організації роботи з профілактики травматизму в 2018 році розвивалася співпраця з районними управліннями МНС, МВС України в Донецькій області, районною радою профспілок працівників освіти і науки.

В першу чергу в цьому напрямку роботи стає запобігання травматизму учасників навчально-виховного процесу, що визначається єдиною системою організації роботи з охорони праці та обов'язками керівників і їх заступників.

Щоквартально адміністрація школи звітує про виконання Заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру на період 2017-2018 років та інформацію про виконання низки наказів департаменту з поліпшення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Завдяки проведенню профілактично-роз'яснювальної роботи вдалося не допустити наявності виробничого травматизму серед працівників та учнів школи.

Робота шкільної бібліотеки

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

У 2017-2018 навчальному році робота шкільної бібліотеки №4 була побудована згідно Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95 ВР, наказу МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеки ЗНЗ», постанов Кабінету Міністрів України.

Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національно-патріотичне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, керівництво позакласним читанням; поповнення і збереження книжкових фондів. Робота бібліотеки Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 у 2017-2018 навчальному році спиралася на вирішення завдань по інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти, переходу до Нової української школи.

Бібліотекар Бабенко Н.О. протягом року:

- здійснювала системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;

- надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;

- формувала в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчала користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й критичній оцінці інформації;

- удосконалювала традиційні й освоєнні нові бібліотечні технології. Забезпечувала можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавала методичні консультаційні допомоги педагогам, учням та їх батькам в одержанні інформації.

- використовувала різні форми проведення масових та інформаційних заходів.

Саме тому бібліотека школи стала інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів, одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації.

Шкільна бібліотека має абонемент. Приміщення бібліотеки відремонтовано та естетично оформлено. Для шкільних підручників бібліотека має ізольоване приміщення.

Протягом 2017-2018 навчального року бібліотекар школи продовжувала формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім, виховним та інформаційним потребам, а також забезпечував бібліотечне обслуговування учнів та вчителів.

За 2017-2018 навчальний рік бібліотека одержала художньої та галузевої літератури у кількості примірників 27 (на суму540 грн.) за рахунок акції «Подаруй книгу бібліотеці»; 9 примірники (на суму 450грн.) – Українсько-російський та російсько-український словників. З вищезазначеного можна зробити висновок, що коштів на придбання художньої та методичної літератури недостатньо. За цей рік бібліотека одержала за новою програмою для учнів 9-х класів 319 примірників підручників (на суму 10118грн. 71 коп.).

Наша бібліотека продовжуватиме свою діяльність у всіх напрямках, за якими працює школа.

Основні показники роботи шкільної бібліотеки:

Основні показники Навчальний рік
2016-2017 2017-2018

Кількість учнів в школі

149 151
Всього читачів 164 167
Всього читачів учнів 149 151
% читачів 100% 100%
Кількість відвідувань 1346 1425
Книговидача 1301 1420
Фонд підручників 6498 6815
Видано підручників 2008 2208
Основний бібліотечний фонд 13881 13988
Проведено масових заходів 7 12
Проведено уроків інформаційної грамотності 6 10
Періодична література(кількість газет, журналів) 2 2

Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб. Продовжувалося формування довідково-інформаційного фонду, були проведені виставки «Знайомтесь - нові книги!», «Українська книга – дітям!», «Прочитав сам – зацікав товариша», «День бібліографії», у яких з зацікавленістю прийняли участь учні школи.

Певна робота проводилася бібліотекарем щодо популяризації літератури та медіа ресурсів, з цією метою були сформовані тематичні викладки книжного фонду, такі як: «Моя Батьківщина – Україна», «Край в якому ти живеш», «Правові знання – підліткам», «Сім׳я та школа – дві могутні сили виховання», «БЖД та правила дорожнього руху», «Пожежна безпека» тощо. Протягом поточного навчального року бібліотекар школи постійно розширювала бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, уведення в роботу новітніх технологій . Щомісяця оформлялася експрес-інформація «Інформаційний час», підготовлені виставки до ювілейних дат (письменників, видатних людей, міжнародних днів). Усього було протягом навчального року оформлено 35 яскравих книжково-ілюстративних виставок, викладок, поличок.

Бібліотека готувала різноманітні бібліографічні довідки, вела їх облік. Багато довідок носили фактичний та тематичний характер. Діяльність шкільної бібліотеки у 2017-2018 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Особлива увага приділялася широкій популяризації української сучасної літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися книгою і опановували навички спілкування. Проводились бесіди з таких тем: «Виникнення писемності», «Подорож у країну «Журналія» (огляд-реклама періодичних видань), «Основні елементи книги. Книга незвичайна – книга віртуальна», «Безпечний інтернет для дітей та підлітків. Знайомство з блогом бібліотеки», «Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань. Медіатека на блозі бібліотеки». Слід зазначити, що бібліотекарем на протязі року були створені презентації «Ви прийшли в бібліотеку», «Структура книги», «Як користуватися довідником» та інші, які використовувалися на бібліотечних уроках.

До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом навчального року виставки, викладки, полички, наприклад: «Україна – суверенна Держава», «Україна – європейська країна», «Дзвони Чорнобиля», «Край, овіяний легендами», «Збережемо пам΄ять про подвиг» тощо

Є багато форм і методів виховання культурної людини, прищеплення любові до книги і одна із них – прищеплення школярам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності. У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі - предметники активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учням була необхідна допомога словників і довідників, особливо вчителі географії, математики, хімії, російської та української мови. Пробудженню інтересу до довідкової та науково-популярної літератури сприяло використання таких форм позакласної роботи, як олімпіади, конкурси, тематичні уроки та свята.

Слід зазначити активну участь бібліотеки у проведенні щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив під гаслом: «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя», метою якого є пошук ефективних шляхів розв’язання проблеми соціального здоров’я молоді засобами бібліотечної роботи; реалізація основних пріоритетів Нової української школи, а саме: формування в учнів уміння розумно і раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатності і бажання дотримуватися здорового способу життя. Особлива увага в ході проведення місячника приділялася видовищній інформації, що спонукає школярів звертатися до книг та пробуджує інтерес до читання; популяризації літератури та інтернет - сервісів про здоров’я та здоровий спосіб життя;поповненню бібліотечного фонду документами з різних галузей знань, зорієнтованих на формування в учнів практичних навичок дбайливого ставлення до свого здоров’я.

Працюючи в тісному контакті з учителями, бібліотека використовує усі можливі форми співробітництва в здійсненні виховання культури читання школярів під час викладання різних предметів, у повсякденній роботі з читачами-учнями.

У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, бібліотечні уроки, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. Крім того в класах була проведена бесіда про збереження підручників.

Протягом року бібліотекою було проведено чимало цікавих і захоплюючих заходів:

- бесіди з учнями 2-10 класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;

- поповнено фонд художньою, науково-популярною літературою для вчителів та учнів, подарованою учнями та батьками;

- розроблено схему залучення бібліотечного активу до роботи в бібліотеці ;

- на належному рівні організовано роботу з інформаційного обслуговування читачів, оновлено алфавітний каталог; картотеку газетно-журнальних статей;

- проведено аналіз читацьких формулярів всіх класів школи з метою виявлення кращих читачів школи, класів,

- традиційними стали бібліотечні уроки з бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів, комп`ютерні презентації з морально-етичного, патріотичного виховання, екологічної спрямованості, екскурсії до бібліотеки та посвята в читачі учнів молодших класів;

- з метою розкриття потенційних можливостей шкільної бібліотеки, підняття її престижу, привернення уваги вчительської, учнівської та батьківської громадськості до проблем бібліотеки навчального закладу, а також популяризації читання в Україні проведені заходи в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя»;

Уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов`язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

Таким чином, дії бібліотекаря та всього педагогічного колективу дали певні результати.

Майже всі діти школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг, використання каталогів і картотек.

Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки, до складу якого входили старшокласники. Разом із бібліотекарем актив визначав тематику інформацій, брав участь у підборі матеріалу для інформування, обробляв його, виступав з оглядами літератури чи періодичної преси, проводив інформаційні п’ятихвилинки у кожному класі, а також – дні та тижні інформації.

Бібліотечним активом один раз у семестр в школі проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників. Результати конкурсу члени активу висвітлюють в спеціальних інформаційних бюлетенях. В бібліотеці оформлений куточок «Книжкова лікарня», де учні лікують книги. Проводиться робота по ознайомленню учнів з правилами користування бібліотекою, даються рекомендації батькам щодо виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги. Спільно з учителями проводяться бесіди, бібліотечні уроки з виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.

Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

Інформаційно-комунікаційне забезпечення школи

Станом на 01.09.2018 року школа має 20 % забезпечення комп’ютерною технікою. Всього комп'ютерів в робочому стані – 5, навчальний комп'ютерний комплекс – 1, 1 мультимедійний проектор.

Навчальний комп'ютерний комплекс оснащений відповідно до вимог Державних санітарних правил та норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів освіти та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року № 63 (далі ДсанПін 5.5.2.008 – 01) та державних санітарних правил і норм улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. №9 (далі - Дсан ПІН 5.5.6.009 – 98). Рівень оснащеності комп'ютерної технікою школи становить 3 учні на 1 комп'ютер. Навичками роботи ПК володіють 90% учнів (крім 1 класу). Кабінет має необхідну документацію та дозвіл на використання у навчально-виховному процесі.

Школа має власні електронні скриньки створені у сегменті українського домену ukr.net, свій сайт та сторінку у фейсбуці, де висвітлює своє шкільне життя та нормативно-правову базу.

Інтернет є сполучною ланкою між учасниками освітнього процесу всередині навчального закладу і зовнішніми особами та організаціями, такими як батьки, інші школи, управління освітою, методичні центри, наукові організації і т. п., а також власні ресурси Інтернету.

Психологічна служба школи

У 2018 році психологічним супроводом було охоплено: 137 учнів і 18 педагогів школи, а також батьки учнів.

Психодіагностична робота:

В 1 та 5 класах було проведено дослідження адаптації учнів до нових умов навчання, а також проведена необхідна корекційна робота з учнями, які мають ознаки дезадаптації. Серед учнів цих класів проводилися психопрофілактичні заняття.

З майбутніми першокласниками було проведено психодіагностику, за результатами якої батькам надано рекомендації.

Учні 4 класу проходили тестування, яке визначило готовність дітей до переходу на нову ступінь навчання.

Учні 5-11 класів пройшли опитувальники суїцидального ризику. Стан дітей, що мають суїцидальні тенденції, відкориговано до норми.

З учнями 9-11 класів проводилась профорієнтаційна робота, яка включала в себе опитування, бесіди, заняття з елементами тренінгу, а також відвідування Волноваського центру зайнятості для ознайомлення з його роботою і можливістю пройти тестування на програмі АРМ. Також професійна просвіта охопила учнів 7-8х класів.

Проводилася індивідуальна діагностика дитини - ВПО, дітей пільгової категорії.

З усіма учасниками НВП проводилася індивідуальна психодіагностика за запитом.

Батьки учнів приймали участь у дослідженнях з питань: адаптації та профільного навчання.

Консультаційна робота: протягом року проводилися індивідуальні та групові консультації, профконсультації учнів, консультації з питань: труднощів адаптації, рівня готовності до навчання у 5 класі, особливостей підліткового віку, надання психологічних консультацій сім’ям та дітям, які опинилися в СЖО, проблем у навчанні, за запитом.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота: проводилися заняття з першокласниками та п’ятикласниками з метою подолання дезадаптації, В 8-11 класах проходили заняття з елементами тренінгу з циклу «Здоровий спосіб життя».

Протягом року проводилась консультаційна робота, під час якої формулювалась основна проблема клієнта та намічались дії людини. Консультації здебільшого проводились з учнями, їхніми батьками та вчителями в індивідуальному порядку.

Проводились (як допоміжний спосіб) спостереження за поведінкою дітей у класі, метою яких було виявлення причин асертивної поведінки або успішності на уроках.

Під час профілактичної та просвітницької роботи розкривались актуальні теми.

На протязі періоду роботи постійно підготовлялась та розміщувалась інформація для учасників НВП у «Куточку психолога».

Практичним психологом було здійснено спостереження з метою виявлення дітей, схильних до суїциду; проведено психодіагностику з виявлення дітей, чиї особистісні риси створюють підвищений ризик суїциду; проведено акцію "16 днів проти насилля"(лекції з учнями, відеолекторії, заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, заходи до Дня прав людини); консультування дітей, що потерпіли від насилля та корекція їх стану; оформлення пам’яток.

Здійснювалася робота з обдарованими дітьми: проводилися заняття на розвиток пізнавальних процесів; навчання дітей прийомам мнемотехніки; робота з педагогами-наставниками.

Практичний психолог школи у напрямі право-виховної роботи здійснив: діагностику учнів, які опинилися в складних життєвих умовах; бесіди з учнями 9-го класу; заняття з учнями, які схильні до правопорушень, провів бесіди до Дня прав людини з учнями 9-10х класів.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

У 2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Діяльність педагогічного колективу школи у 2018/2019 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:

· Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, Наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»;

· Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону школи;

· Забезпечити у 2018/2019 навчальному році перехід до роботи за новим державним стандартом учнів перших класів школи;

· Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);

· Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових компетентностей – володіння державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та інноваційність, економічна компетентність. Випускник школи повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;

· Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;

· За основу виховної роботи школи покласти освітній проект «Виховний простір Харківщини», схваленого рішенням Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 19.10.2016;

· Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів;

· Удосконалювати навчально-матеріальної бази школи, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

· Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів школи.

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Педагогічна проблема:

“Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи”

Методична проблема:

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Виховна проблема:

«Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

З цією метою:

· Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп школи.

· Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави.

· Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків навчально-виховного процесу школи.

· Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.

· Продовжити роботу з подальшої інформатизації навчально-виховного процесу. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).

· Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2019 навчальний рік.

· У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2019 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 зі змінами.

· Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН тощо.

· Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному оздоровчому таборі з денним перебуванням. Організувати роботу мовного табору школи.

· Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.

· Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу так і поза межами школи.

· Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

· Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей.

· Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.

· Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

· Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

· Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).

Кiлькiсть переглядiв: 277

Коментарi